HomeInloggenKoepelsiteContactsitemap
Op deze site  Op alle wijkraden  
contact
intro DR
Agenda
Nieuws
Links
Downloads
Fotoalbums
Forum
Bestuur
Heen en Weer december

Heen en Weer                                              Jaargang 43, nummer 4,  december 2014Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag – Buitenkaag

 Redactie
Hoofdredacteur:   Vincent van Gerven                544263
Secretaresse:        Joke Pulles                             544550
Penningmeester:   Hanneke Smit                        0641120905
Tekstverwerkers:  Teunie Biemond                     545828
                             Lia van der Helm                   545739
Eindredacteurs:    Jan Scheepens                        544496
                             Ben van de Ende                    544554 

Aanleveren kopij volgend Heen en Weer:uiterlijk op zondag 28 december 2014
  

EVENEMENTENKALENDER 2014

Datum Evenement Plaats / tijd
16-12-2014 Kerstmaaltijd Diaconie Kerkwijck, 17.00 uur
16-12-2014 Kaagvignetten Ponthuisje, 19.00-20.00 uur
17-12-2014 Kaagvignetten Ponthuisje, 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur
17-12-2014 Kerstviering St. Willibrordusschool  
 
Voor Kaagfit, ‘De Stal’ en de kerken: zie elders in dit Heen en Weer
Iedere vrijdagavond, aanvang 20:00 uur, Klaverjassen in De Ontmoeting, Buitenkaag
Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl


Inhoudsopgave
3-Van uw dorpsraad.
4-Stichting Promotie Kaag (SPK)
5-Nieuws vanuit De Stal
6-Nieuw in onze winkel
7-Namens de Protestantse Gemeente Kaag.
7-Reacties kinderviering.
8-Kerstviering.
8-Voedselbank.
9-IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) 1914-2014.
10-Kaagfit
11-Dart op Zondag.
11-Vignetten pont 2015.
12-SCCK: De Ontmoeting.
13-Familieberichten.
14-Algemene informatie.

De redactie van het Heen en Weer wenst u prettige feestdagen!  

Van uw dorpsraad

dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
Door: Hans Doedijns, vice-voorzitter

Het watersportseizoen ligt nu echt achter ons, af en toe vaart er nog wel wat in het
prachtige milde en zachte herfstweer, dat maar lijkt aan te houden. Inmiddels  hebben  de meeste zeilbootjes, sloepen en wat dies meer zij, hun plaatsje in de winterstalling opgezocht. De recreatie activiteiten zijn de winterslaap ingegaan en staan op een laag pitje.
Traditiegetrouw stemt het najaar tot overdenking. Dat bleek ook tijdens onze laatste bestuursvergadering waarin we hebben gesproken over de rol van de Dorpsraad.
Een steeds terugkerend thema is hoe wij het beste op de hoogte kunnen blijven van wat er onder u leeft. Ik doe graag een oproep aan u, belanghebbende bewoner, om ons aan de
jas te trekken als er zaken zijn die u bezighouden. Of als u ons liever een email aan het bovenstaande email adres wil sturen kan dat natuurlijk ook. Uw opmerking, vraag of zorg plaatsen we dan op de agenda voor de eerstkomende vergadering of, als nodig, bespreken we het tussentijds. Wees niet bescheiden.
Op 17 november heb ik een informatieavond in
het kader van het Sociaal Domein, georganiseerd door de Gemeente Haarlemmermeer in het Trefpunt in Nieuw-Vennep bijgewoond. Het doel van de avond was inwoners en organis
aties te informeren over de veranderingen in de zorg en ondersteuning per 2015. Dat de veranderingen in de zorg bij veel mensen vraagtekens  oproepen bleek wel uit de grote belangstelling en vele vragen. De avond werd geopend door wethouder Tom Horn, die in hoofdlijnen de veranderingen in de structuur en financiering duidelijk maakte, terwijl uit
het betoog bleek dat ook voor de Gemeente nog niet alles 100% duidelijk is; pas
gaandeweg 2015 zullen de witte vlekken worden ingevuld.
Na de opening bestond de gelegenheid om in aparte ruimten één op één met een ambtenaar over persoonlijke
situaties spreken, terwijl in de grote presentatieruimte standjes van zorgaanbieders, SVB, zorgverzekeraar en Gemeente werden bemand. Ook die standjes werden druk bezocht.
Al met al een goed georganiseerde avond, waaruit de conclusie kan worden getrokken
dat er veel verandert met ingang van 1 januari 2015 in de financiering en verantwoordelijkheid van zorg en ondersteuning. Als u denkt of weet dat u daarmee te maken krijgt neem dan tijdig contact op met de Gemeente, dat is uw eerste ingang.
  


 

Stichting Promotie Kaag (SPK)

Internet: www.kaag.nl  e-mail: info@kaag.nl en secr.spk@kaag.nl
Onder redactie van/door: Aad Onderwater

Inleiding Als u suggesties hebt, en u denkt dat de SPK in dat verband iets (voor u) kan of zou moeten betekenen, ontvangen we die graag via bovengemelde e-mailadressen. Bij voorbaat dank daarvoor.
Webcam Helaas nog geen goed nieuws.
Plattegrondkasten We zijn enige maanden geleden gestart met onderhoud van de plattegrondkasten. E.e.a. kwam in een stroomversnelling toen een aannemer met de laadschop
van zijn grondverzetmachine de ruit van de Kaagse kast vernielde; de kast moest op korte termijn weer glasdicht worden gemaakt. De adverteerders kregen daarvoor al het aanbod, om op kosten van de stichting hun advertentie aan te passen en/of te vernieuwen. Inmiddels is het eerste groepje advertenties vervangen door robuuste kunststof plaatjes die weer netjes ogen. De ondernemers die nog in de kasten hangen met gelamineerde advertenties, vraag ik ook van deze plaats, en
nogmaals, hun digitale prent aan te leveren, zodat die na verwerking, hun bijdrage kunnen gaan leveren aan de gewenste, keurige uitstraling, de twee kasten zijn tenslotte visitekaartjes …

Najaarsvergadering begunstigers op maandag 8 dec a.s.
Op 30 okt jl. kwam het bestuur in vergadering bijeen om de lopende projecten te bespreken en
zich voor te bereiden op de najaars-begunstigersvergadering die op maandag(avond), 8 december is voorzien. Alle begunstigers worden, ook van deze plaats en nu al, hiervoor van harte uitgenodigd. We komen naar verwachting bijeen in De Stal op de Kaag om 20:00 uur. Bevestiging en overige details zoals de agenda worden tijdig toegezonden.
 

SPK-kerstboom’
Omdat de entree van het eiland vorig jaar om deze tijd nog niet gereed was, hebben we toen voor het plaatsen van een kerstboom noodgedwongen moeten terugvallen op een plekje op de passantensteiger. Dit jaar gaan we pogen ons voornemen invulling te geven om een boom of mast te gebruiken in of bij het groene parkje op de noord-west-punt van het eiland; scheelt toch een boom …ook al hadden onze bomen het duurzaamheidslabel.

SPK
-Nieuwjaarsbijeenkomst 2015
De plannen ter zake zijn nog niet uit onderhandeld. In het volgende nummer zullen de details bekend worden gemaakt.

Seasons Greetings / decembergroeten
Aan het einde van het kalenderjaar, dat weer is omgevlogen, dank ik de vrijwilligers en redactie van onze Heen en Weer voor de eerste vier nummers van de 43ste jaargang en wens ik ze succes met de volgende zes. Voor allen hoop ik op een gezellige Sinterklaas, zonder gezeur over (de kleur van) de Pieten, een gezegend kerstfeest,
een plezierige en veilige jaarwisseling en een goede start van het nieuwe jaar. Voor 2015 wens u mede namens bestuur en begunstigers, gezondheid, voorspoed en harmonie.
 Nieuws vanuit De Stal

Door: Ria Stolk, voorzitter programmaraad
De Stal op de Kaag is en blijft een bijzondere plek. Onze gasten die hun eigen programma verzorgen worden steeds opnieuw verrast door de gastvrije omgeving waarin zij terecht komen. Soms doen mensen ook een leuke speurtocht door het dorp en bijna altijd wordt het Laarzenpad met veel plezier gelopen. Ook onze eigen programma’s lopen goed. Met plezier denken we terug aan de verschillende activiteiten en zeker het Najaarsconcert was zeer ontspannen en gezellig. Voor de maand december hebben we de volgende programma’s in de agenda gezet. We hopen ook u bij een of meerdere activiteiten te mogen begroeten.

Op weg naar Kerst
In het ‘Heen en Weer’ van november heeft u kunnen lezen dat wij op vier woensdagochtenden in Advent met een psalm op weg gaan naar Kerstmis. De deelnemers gaan samen een psalm lezen. En laten zich bij het lezen inspireren door illustraties uit middeleeuwse psalmboeken. Er is tijd om de eigen gedachten op te schrijven. Samen wordt er geluisterd naar een gezongen versie van de psalm. Deze meditatieve psalmochtenden zijn: woensdag 26 november, 3, 10 en 17 december 2014. Aanvang: 10.00 uur.
Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Afsluiting 12.30 uur, met een lunch.
Brood zelf meenemen. Voor koffie, thee en melk wordt gezorgd.
De ochtenden staan onder leiding van Fons Litjens, parochiepastor in Halfweg-Zwanenburg en Vijfhuizen. Hij heeft zijn interesse in de psalmen en middeleeuwse illustraties bij de psalmen omgezet in een website:
www.psalminbeeld.nl.
Eerste bijeenkomst gemist? U bent altijd welkom bij de volgende ochtenden.
Tijd: 10.00 – 12.30 uur afsluiting met lunch (zelf meebrengen).
Plek: de polderkamer van De Stal.
Aanmelden via:
info@destalopdekaag.nl

Leeservaringen delen
Wat is er heerlijker dan na het lezen van een boek je leeservaringen te delen met anderen.
De Stal op de Kaag biedt daar inmiddels al vijf jaar, met succes, de mogelijkheid voor.
Op dinsdagmiddag 2 september 2014 lazen we met elkaar ons ’zomerboek’
Het Rosie project van Greame Simsion.
Op dinsdagmiddag  21 oktober bespraken we: Kwartet van Anna Enquist.
Op dinsdagmiddag 16 december bespreken we het boek: Vrij man, van Nelleke Noordervliet. Maar voor we aan de bespreking van het boek beginnen wacht ons een heerlijke lunch. Iedereen wordt dan ook om 12.00 uur in De Stal verwacht. Wil je mee praten en mee eten? Dan ben je hartelijk welkom. De middag is niet geheel zonder kosten: €7.50 voor lunch en boekbespreking. Wil je meedoen? Geef je dan op via:
info@destalopdekaag.nl
Hartelijk welkom!
Gastvrouw: Ria Stolk

Tentoonstelling rond de kerstdagen
‘Kunst en Handwerk van de Benedictinessen van Egmond’.
Het Sint Liobaklooster vormt een monastieke gemeenschap in de benedictijner orde. In 1935 heeft Hildegard Michaelis het klooster gesticht. Het aloude monastieke ideaal van ora et labora, bid en werk, heeft in het Liobaklooster gestalte gekregen in het feestelijk vieren van de liturgie binnen de gemeenschap (ora). Het werk (labora) komt naar voren in het kunstzinnige ambacht; weefwerk, batik, pottenbakken, edel smeden, beeldhouwen,
mozaïek enz. Dit alles betekent ook vandaag: werk, gebed, studie, werk, lessen, gebed en weer werk! In de ambachtsstraten van Lioba vind je een weverij, een pottenbakkerij, een atelier voor hout- en een beginnend atelier voor metaalbewerking, er is een naaikamer en ergens is een zuster bezig met kalligrafie. Niet vaak gaan de zuster ‘het huis uit’ met hun kunstwerken, maar voor De Stal op de Kaag, maken ze daar een uitzondering op. Voor de tentoonstelling is door Adriaan en Bob samen met de zusters een bijzondere collectie van hun kunstwerken bijeengebracht. Die zeer de moeite waard is om gezien te worden. De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 20 december om 14.00 uur, waarbij zuster Karin aanwezig is. Daarna is de tentoonstelling dagelijks te bezichtigen van 14.00 uur -17.00 uur t/m zondag 4 januari 2015.
Op zaterdag 3 januari geeft zuster Karin een lezing om 14.00 uur.
Komt verwondert u hier mensen…

Kerstsamenzang onder de kap van de hooiberg
Samen zingen, samen luisteren naar het verhaal van Kerst. Dat kan op zondag 21 december onder de kap van de hooiberg. En ja, dat is buiten, slechts beschermd tegen de kou door de hooikap en enkele vuurkorven. Dus houd het weerbericht in de gaten, kleed je warm aan. Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk.
Datum: Zondag 21 december 2014.
Tijd: 17.00-17.45 uur.

Tenslotte…
Bestuur, programmaraad, medewerkers en vrijwilligers van de Stal op de Kaag wensen u fijne kerstdagen en een goed en gezond 2015. Nieuw in onze winkel

Door familie van Ruiten
Al generaties lang zijn wij veehouders op Kaageiland.Het is een vereiste om goed voor onze koeien te zorgen om de koe optimaal  melk te laten produceren, dit doen we met veel liefde.Wij hebben, door onze kaas verkoop en producten, veel eerbaarheid van onze dagelijkse inzet.  Daarnaast hebben wij ook vlees van onze eigen koeien.Vanaf 10 december hebben wij vlees te koop van één van onze koeien. Wij bieden dit aan in de vorm van een gourmetschotel en losse stukken vlees. De gourmetschotel is 1kg met biefstuk, hamburgertjes, slavinkjes en kipfilet. Dit voor de prijs van € 13,50. De prijzen van de losse stukken vlees bijv. rosbief e.d. zijn te verkrijgen in de winkel.U kunt langskomen in de winkel of een e-mail sturen naar: vanruitenj@hotmail.com om een gourmetschotel en/of
een ander stukje vlees te bestellen.
 Met vriendelijke groet,Fam. Van Ruiten. Kaasboerderij Van Ruiten,Julianalaan 29,Kaag.0252-545796  


Namens de Protestantse Gemeente Kaag

Door: ds. Iman Padmos
Terugblik en Vooruitblik Kindervieringen
Op zondag 9 november jl. was er een kinderviering in onze kerk, voorbereid in samenwerking met enkele moeders en met de basisschool St. Willibrordus. We zochten aansluiting bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘Feest’. Op school hebben de kinderen ballonnen versierd en daarop aangegeven wat voor hen belangrijk is op een feest en wie zij zouden uitnodigen. De ballonnen werden vervolgens in de kerk opgehangen. Er waren kinderen van de St. Willibrordus aanwezig en ook een aantal kinderen van andere basisscholen. Muzikale medewerking werd verleend door een kinderkoor uit Nieuw-Vennep. Alles werd extra feestelijk, doordat de kinderen na afloop trakteerden op taart!
De volgende kinderviering is op 15 februari. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Kerstnacht en Kerstmorgen
De kerstnachtdienst is op woensdag 24 december om 23.00 uur. Deze heeft een heel eigen sfeer: we waken ’s nachts bij de kribbe, vol verwachting. Daarbij zullen we bekende kerstliederen zingen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Kaags mannenkoor o.l.v. dhr. Jan Voskuijl en op het orgel begeleid door dhr. Jan Biemond. Het koor zal ons ondersteunen bij het zingen van de bekende kerstliederen, maar zal ook een aantal zelfgekozen liederen ten gehore brengen.
De dienst op kerstmorgen, donderdag 25 december, begint om 10.00 uur.
Muzikale medewerking wordt verleend door mevrouw Foka Koerts (trompet).
Bijzondere aandacht is er voor de kinderen in hun eigen ruimte. Dit zal worden voorbereid door de kinderwoorddienstcommissie in samenwerking met enkele moeders.
Na afloop krijgen de kinderen ook allemaal een kerstattentie mee naar huis. 


Oecumenische Oudejaarsviering
Op Oudejaarsavond is er om 19.00 uur een gezamenlijke viering van onze beide kerken in de Protestantse kerk. Samen sluiten we dan het voorbije jaar af. Voorgangers zijn kapelaan Ruben Torres en ondergetekende. Op zondag 4 januari is er in de Protestantse kerk om 10.00 uur een korte Nieuwjaarsviering met aansluitend de nieuwjaarsreceptie met oliebollen!U en jullie zijn zeer welkom!  


Reacties kinderviering

Door: Hanneke Smit
Het thema was Feest. Op school hebben de kinderen een ballon versierd.
De vraag was: wat heb je nodig, vooral wie heb je nodig om een feest te kunnen vieren.
In de kerk is er gepraat over feest, wat hoort er bij feest, wie wil je uit nodigen.
De kinderen in de kerk hebben samen een taart versierd, die we na de dienst met alle mensen hebben op gegeten, erg lekker. 
 
Een aantal reacties van kinderen naar aanleiding van de kinderviering van 9 ovember. 
Sophie: “Ik vond het koor heel leuk en ik heb meegezongen. Ik heb een ballon met een taart erop gemaakt, want bij feest hoort een taart. De taart die we in de kerk versierd hebben was erg lekker.” 
Beau: “Ik vond het leuk, het zingen en de ballon maken op school.” 
Lars: “Ik vond alles leuk.”  


Kerstviering

Door: Dit van Breen, secretaris diaconie Prot. Gemeente te Kaag
Advent! Tijd van voorbereiding op het komende kerstfeest! In deze periode zal ook weer de traditionele kerstviering plaats vinden in Kerkwijck.Deze viering zal zijn op dinsdag 16 december en begint om 17.00 uur. Om alvast wat sfeer te proeven beginnen we met een drankje. Daarna zullen we genieten van een heerlijke broodmaaltijd. Ds. Iman Padmos
zal het liturgische gedeelte verzorgen en natuurlijk zullen we met elkaar bekende kerstliederen zingen. Muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Jan Biemond, piano en Aad Wols, saxofoon. Wij verwachten om circa 19.30 uur deze  bijeenkomst te beëindigen. Iedereen die in ons dorp (of daarbuiten) woont, wordt van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we mogen rekenen, vragen
we u om ons dit even door te geven. U kunt dit doen door uw naam op de intekenlijst in Kerkwijck te plaatsen of u telefonisch op te geven bij Joke van Stam 544318, Henk den Butter 544605 of Dit van Breen 545282.
Als u niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar Kerkwijck te komen, kunt u contact opnemen met bovenstaande personen.
Uw vervoer wordt dan geregeld!
De diaconie hoopt weer veel deelnemers te mogen begroeten en bedankt alvast alle medewerkers en ook de sponsoren. 


Voedselbank

 Vorig jaar heeft u in de adventsweken en tijdens de kerstvieringen voedsel ingezameld
voor de voedselbank ‘De Pleisterplaats’ in Sassenheim. Ook door de bewoners in ons dubbeldorp werd deze actie ondersteund. In januari hebben we dan ook heel veel producten kunnen afleveren bij de voedselbank.
Juist in deze tijd van economische recessie is er
steeds meer behoefte aan ondersteuning in de dagelijkse voedselvoorziening van mensen. De kerkenraad heeft besloten ook dit jaar deze actie weer te ondersteunen zowel in onze kerkelijke gemeente als in ons dorp.
Inzamelpunt
Vanaf nu kunt u de levensmiddelen elke zondag inleveren bij de kerk of na de kerkdienst en tijdens  de kerstnacht- en kerstmorgendienst.Van de vrijwilligers vernamen wij dat er dringend behoefte is aan koffie of thee, pasta, rijst, vis in blik, groente in blik of pot, olie, suiker, tandpasta, shampoo of zeep. Begin januari zullen de artikelen worden afgeleverd bij bovenstaande voedselbank.
U kunt de producten ook afleveren bij:
Kaageiland: Joke van Stam, Beatrixlaan 19 of bij Dit van Breen, Marijkelaan 9.
Buitenkaag:  Henk den Butter, Leidsemeerstraat 51.
Ook zal er in Kerkwijck een bus staan waarin u een financiële bijdrage kunt doen.
Wij zullen voor dit bedrag dan weer de nodige producten kopen.
Wij hopen dat u allen
weer meedoet!
  


IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) 1914-2014

Internet: http://www.ijsclubkagermeer.nl e-mail:  secr.kgm@kaag.nl
Onder redactie van/door: Aad Onderwater, secretaris
100 jaar IJsvereniging Kagermeer Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de IJsvereniging Kagermeer werd opgericht. Het is daarmee een van de oudste, zo niet dé oudste vereniging op de Kaag. Daarnaast is het ook een bijzondere ijsvereniging, want we hebben geen landijsbaan. Eerst als we een echte winter in de regio hebben, beschikken we over een erg mooie baan op de Kagerplassen. Als we daar 12 centimeter ijs hebben, kunnen we samen met andere verenigingen Meren- en Molentochten organiseren. Die situatie deed zich het laatst voor in de winter 1996-97. Dat was een prachtige winter voor de schaatsliefhebbers, maar ook positief voor KGM. In de
periode 30 dec ’96 tot en met 12 jan ’97 werden er alleen in de Kaag ruim 9.000 schaatsers ingeschreven. De topdag was zaterdag 11 jan met ruim 1.700 inschrijvingen. Dat seizoen was ook financieel een topper met op die 11de jan een omzet van ruim 10.000 gulden. Helaas zijn zulke winters schaars. En dat houdt in dat er voor KGM in de meeste jaren weinig op het ijs te
organiseren valt. Mede omdat ons dubbeldorp relatief klein is, hebben we besloten om voor de trainingen met de Schaats Trainingsgroep Sassenheim nauw samen te werken. Als KGM kunnen
ons voor het 100-jarig bestaan geen mooier cadeau wensen dan een echte winter.
Bezoek voor de uitnodiging en agenda van de ALV op 12 dec
http://www.ijsclubkagermeer.nl/?agenda,8
Mede namens het bestuur, Wim de Man, voorzitter

De Koninklijke Vereniging DE FRIESCHE ELF STEDEN
In de Algemene Leden Vergadering van dec 1997, ik was daar toevallig bij, heeft het bestuur voorgesteld van de vereniging er weer een te maken met leden die allen dezelfde startrechten genieten. Een motie van ene Van Essen blokkeerde dat. De overgrote meerderheid was het oneens met het 11-stedenbestuur, dat dan ook zijn plan moest afblazen. Nu heeft Jan van Zanden, lidnr. 16.969, in de ALV 2013 voorgesteld geen onderscheid meer te maken tussen rijdende leden en
het lot laten beslissen over óf je mag rijden én wanneer je mag starten. Toen is beloofd, daar 20 december van dit jaar op terug te komen. Sedert 1997 zijn er op basis van de aangepaste
motie-Van Essen twee soorten leden: een kleiner wordende groep met startrecht en een tweede
met startkans, altijd beperkt tot 16.000 deelnemers. Het amendement betrof de toevoeging ‘tot
de eerstvolgende tocht’ en dit is de situatie voor 2014-15. Het bestuur heeft alle factoren van invloed weer heroverwogen en dat leidde tot een nieuw voornemen. Er wordt voorgesteld het onderscheid tussen startrecht en –kans af te schaffen. Wel wordt vastgehouden aan het huidige systeem van starttijden (volgorde van lidmaatschapsnummer = volgorde startnummer; volgt u het nog? In mijn geval lidnummer 006744 maar inmiddels door uitvallers [nóg ouderen, overledenen, zieken, zwakken, et cetera] met een lager lidnummer, startnummer 02511, en dat is de derde startgroep, dus lekker vroeg).
Het grote verschil met de bestaande situatie is echter dat het
bestuur na gedegen onderzoek, heeft vastgesteld dat het aantal deelnemers omhoog kan van
16- naar 24-duizend. De argumentatie kunt u vinden op
www.defriescheelfsteden.nl .
De Koninklijke Vereniging denkt dat dit startbeleid alle leden die vóór 1 juni 2014 lid werden,
een startmogelijkheid biedt. Later aangemelde leden komen op een reservelijst en mogen starten
als er uitvallers zijn. Tenslotte een niet onbelangrijk aspect: als komend seizoen de 16de tocht er komt, zal deze nog op de huidige manier, en met 16.000 deelnemers plaatsvinden.
Elk nieuw leden- en startbeleid zal pas aanvangen in het seizoen 2015-16. Ik hoop hiermee de onzinnigheden, die enige professionele media ons voorschotelden te hebben rechtgezet.
Ik blijf lekker trainen, want het kan dooien, maar ook vriezen … en 20 december in Leeuwarden erbij zijn is niet onbelangrijk.
(Bron: Elfstedenbrief november 2014),
Aad Onderwater
 


 

KAAG FIT

Door: Marleen Metzlar

Eindelijk is het weer december. De leukste, gezelligste, lekkerste maand van het jaar, die
we vieren met Sinterklaas, Kerst, oliebollen en vuurwerk. De dagen zijn kort, maar de avonden des te gezelliger met een kaarsje op tafel of rond de open haard. Kaagfit zal aan de activiteiten ook een extra feestelijk tintje geven.
 

Het kerstbloemstuk gaan we maken op donderdag 18 december. Dit keer gaan we een kandelaar opmaken. De kandelaar zelf meenemen graag. Een hoge kandelaar toont vaak wat mooier dan een lage. Voor wie geen geschikte kandelaar heeft, zijn er enkele te leen. We gaan ervan uit dat iedereen die met het herfststuk heeft meegedaan ook meedoet met het kerststuk. Deze mensen hoeven dus alleen door te geven als ze verhinderd zijn. Wie toen niet aanwezig was, kan zich opgeven bij Marleen.
De kosten zijn afhankelijk van de inkoop van het materiaal.
 

De open tafel bij Restaurant Kaagzicht is op vrijdag 19 december. Een week eerder dan normaal omdat het restaurant tijdens de kerstvakantie gesloten is.
De bijdrage voor het twee-gangen-menu is € 11,50.
Op de vaste deelnemers wordt gerekend. Wie verhinderd is kan zich afmelden bij Joke en ook als U aan wilt haken graag contact opnemen met Joke van Stam.
 

Op zaterdagmiddag 27 december is de kerstbridgedrive in de Ontmoeting.
Aanvang 13.00uur. De kosten zijn € 3,50 per persoon en U kunt zich per paar opgeven bij Rob.
Om deze drive een extra feestelijk tintje te geven is er voor iedereen een prijs.
 

We wensen U allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar! De activiteiten voor december op een rijtje:   
2 december soos in Abbenes van 14.00u tot 16.30u: kienen.
 
9 december soos in de Ontmoeting aanvang 14.00u.
16 december soos in Abbenes van 14.00u tot 16.30u: spelmiddag
18 december bloemschikken in de Ontmoeting, aanvang 14.00u.
19 december open tafel in restaurant Kaagzicht vanaf 17.30u. ontvangst, 18.00u aan tafel.
27 december bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00u. 

Voor de open tafel kunt U zich opgeven bij Joke van Stam, tel. 0252-544318
Voor  het bridgen bij Rob Enthoven rob.enthoven@ziggo.nl of 0252-544692
Voor het bloemschikken bij Marleen Metzlar Marleen.Metzlar@hotmail.com of 0617-672058
Voor de soos hoeft U zich niet aan te melden, iedereen is welkom vanaf 14.00u.   

Dart op Zondag

Door: Harry Mense.
Ja beste mensen, het is alweer bijna 2 maanden geleden dat ik u vertelde over het begin
van het seizoen van Dart op Zondag!
We begonnen het seizoen met ‘slechts’ 5 mensen en inmiddels is 1 persoon aangehaakt.Ook de klaverjastafel is’slechts’ bezet met 3 mensen!Beetje jammer is het wel, dat er niet zo veel mensen het aandurven om een keer een kijkje
te nemen bij ons in de Ontmoeting.
Máár…. Het is er niet minder gezellig om. 
De stand tot nu toe na 4 middagen Darten: 
1)      Jaco de Haas                 31 punten
2)      Johan Heuseveldt           29 punten
3)      Aad Koomen                  29 punten
4)      Harry Mense                  22 punten
5)      Ineke Reigersberg          19 punten
6)      Ed Kroon                         6 punten 
Vermeldenswaardig is het natuurlijk wel dat er inmiddels 4 (!) 180-ers gegooid zijn.
Johan heeft er 3 op zijn naam staan en Jaco 1. Súper!
De hoogste uitgooi tot nu toe is gegooid door Jaco en wel met 145 finish. 
Zo… nu bent u weer een beetje op de hoogte van het 2 wekelijks gebeuren in de Ontmoeting.
Het team van ‘dart op zondag’ hoopt u zeker een keer te zien tijdens deze mooie middagen!! 

Vignetten pont 2015

Door Firma Ponto
Nieuwe vignetten voor ’t jaar 2015 kunt u halen in ’t ponthuisje op :
·          DINSDAGAVOND 16 DEC.  tussen 19.00 – 20.00 uur
·          WOENSDAGAVOND 17 DEC.  tussen 15:00–16:00 uur en tussen 19.00–20.00ur
Kaag-vignetten zijn  € 26,= per stuk.
Komt u op aangegeven data en tijdstip,dan betaalt u    24,=. De O

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag (SCCK)
Door: Rob Enthoven, voorzitter K: De Ontmoeting

Film

In de maand december vertonen we geen film vanwege het overvolle programma rond de feestdagen.

Eten in Ontmoeting

Het eten vooraf gaand aan de film gaat om dezelfde reden niet door.

Bridge

Het bridgen gaat echter wel door en wel op zaterdag 27 december

Graag aanmelden per e-mail bij Rob.Enthoven@ziggo.nl het kan natuurlijk ook telefonisch 544692

Werkgroep Gymzaal Buitenkaag

In het vorige nummer van het Heen & Weer heb ik u geïnformeerd over het Ondernemingsplan over de gymzaal.

Het laatste nieuws was toen dat wethouder Marjolein Steffens in een onderhoud ons de
vraag had mee gegeven in de trant van: “Werk een plan uit dat uit gaat van optie 1 en
dat de gymzaal dan ook voorzien gaat worden van enkele multifunctionele nieuwbouw
aan de buitenkant”.

De werkgroep is samen met ICS dit plan nader gaan uit werken. Op dit moment is de werkgroep bezig om dit idee in het Ondernemingsplan te verwerken. Deze optie heeft
nu ook de voorkeur gekregen van de werkgroep. Het definitieve Ondernemingsplan zal binnen kort aan de wethouder worden aangeboden. Wij houden u van verdere
ontwikkelingen op de hoogte.

Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie vind plaats op woensdag 7 januari 20.00 uur in De Ontmoeting. Nadere informatie hierover volgt in het volgende Heen & Weer.      

Algemene informatie

Politie/brandweer/ambulance- wanneer elke seconde telt

1 1 2
Politie kantoornummer 0900 8844
Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekendDagelijks: ma t/m do van 17:00 uur – 08:00 uurWeekend: vr t/m ma van 17:00 uur tot 08:00 uur
Duin- en Bollenstreek: Dokterspost: DDDB, Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS)Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 0252-240212
Nieuw Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne ZiekenhuisSpaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 023 - 8908700
Kaag en Braassem Spoedpost Zuid Holland Noord, p.a Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 0900  5138039
Apotheek
Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, SassenheimVoor spoedgevallen altijd iemand bereikbaarDe Mensen Apotheek, Hoofdstraat 303a, Sassenheim 0252 – 210169
0252 - 228777
Nieuw Vennep en Abbenes Apotheek de Kind, Dr.V.Haeringeplantsoen 10, NIEUW VENNEPApotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 0252 – 672971
088 - 8866444
Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, LeidenApotheek Alkemade, Roelofarendsveen 071 – 5665019
071 – 3319100
Ziekenhuis
Leiden Diaconessenhuis, di vanaf 13:00 uur tot wo 13:00 uurLUMC, wo vanaf 13:00 uur tot di13:00 uur 071 – 5178178
071 – 5269111
Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallenRijnland Ziekenhuis Leiderdorp 071 – 5828282
Overige nummers en informatie
  Dierenambulance (uitsluitend) Haarlemmermeer 023 - 5653315
  Noodopvang voor dieren (uitsluitend Haarlemmermeer) 023 – 5626136
Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555
  Klachtennummer gemeente Kaag en Braassem 071 - 3327272
  Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852
Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000
  Meertaxi 0900 6337829
  OV taxi Leidse Regio 0900  2022368
Buurtbus 403 Opstappen Kaagzicht (richting Lisse) 07:45, 08:45, etc. Laatste bus 16:45 uurOpstappen pont (richting Oude Wetering)  08:02, 09:02 etc. Laatste bus 17:02 uur
Connexion Lijn 164 op Maandag t/m vrijdag

Van Buitenkaag, Kaagpont naar Hoofddorp Station

Vertrek: 06:22, 07:32, 08:36 uur, vanaf 09:07 uur elk uur tot 19:07 uur

van Buitenkaag, Kaagpont naar Sassenheim

Vertrek: 06:50, 07:41, 08:41 uur, vanaf 09:24 uur elk uur tot 18:24 uur

 Heen en Weer januari

Lijn690

Heen en weer Februari

Lijn690

Heen en Weer maart

Lijn690

Heen en Weer april

Lijn690

Heen en Weer mei

Lijn690

Heen en Weer juni

Lijn690

Heen en Weer september

Lijn690

Heen en Weer oktober

Lijn690

heen en weer november

Lijn690

Heen en Weer december

Lijn690

site actualisatie

Lijn690

verslag vergadering

Lijn690