HomeInloggenKoepelsiteContactsitemap
Op deze site  Op alle wijkraden  
contact
intro DR
Agenda
Nieuws
Links
Downloads
Fotoalbums
Forum
Bestuur
Verslag openbare vergadering 27 maart 2015

 

Algemene Leden Vergadering van de Dorpsraad d.d. 27 maart 2015.

1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Yvonne Peters (wethouder Kaag en Braassem), Erna Haagsma (raadslid ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer), Roel Terraneo (raadslid D66 Kaag en Braassem), Paul van Emmerik (raadslid VVD Kaag en Braassem), Chris Groothand (raadslid HAP Haarlemmermeer) en Hannie van den Bosch (gebiedsmanager Haarlemmermeer) worden eveneens van harte welkom geheten;


Afgemeld: burgemeester Ter Meer van Kaag en Braassem en Fineke Eveleens

(raadslid PvdA Haarlemmermeer).

2. Mededelingen ingekomen stukken:

a. Email van Rijnland van vandaag:
De Leendert de Boerspolder wordt dit jaar onder water gezet. Dit behelst een test programma van de effecten van dijkdoorbraak op de natuur. Voor belangstellenden zie
http://www.rijnland.net/ldbp. Ook is er de mogelijkheid van een bijeenkomst met uitleg over het project of een excursie. Hierover komt een stukje in het Heen en Weer.

b. Email van Hans en Marjan Bruijn over de nieuwe passantensteiger met een aantal vragen hierover. Of het privé gedeelte van familie De Baat goed in kaart gebracht is, of er voldoende ruimte is voor passanten, waarom 4 uur maximaal en ook bij begin van het eiland?

Daarop reageert Yvonne Peters: “Het Openbare deel is 7 m. Er zijn nu ook 2 a 3 bolders en er wordt gekeken of er 1 bolder bij kan komen. Er is voor maximaal
4 uur gekozen om broodroof te voorkomen van de jachthaven. De havenmeester
gaat controleren of er niet overnacht wordt”.

3. Verslag vergadering van 17 oktober 2014:

Geen vragen en opmerkingen. Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld.

4. Financieel verslag 2014:

penningmeester: “Jaar 2014 is positief afgesloten met 579,96 euro. In de toekomst gaat de kerstboom waarschijnlijk niet meer vergoed worden door gemeente Haarlemmermeer.

Er is een positief vermogen van 1676,93 euro. Kosten die er aankomen zijn: vlaggen en kerstboomverlichting. Een meevaller is het saldo van de Oude Jeugdraad van 11050,71 euro. Dit is geoormerkt voor de jeugd”. Vanuit de vergadering wordt geopperd of dit niet voor een schommel gebruikt kan worden.

5. Kascommissie:

Wim de Man: “Complimenten aan de penningmeester. De jaarrekening is prima in orde. De kascommissie stelt dan ook voor de penningmeester te dechargeren”.

Er was wat onduidelijkheid over de vraag van Kaag en Braassem naar het MAG formulier maar die bleek te gaan over de subsidie die de dorpsraad ontvangt en
de verantwoording daarvan. Deze nieuwe procedure was onbekend bij ons en is inmiddels rechtgezet en dus ook netjes opgevolgd. 

6. Buitenkaag:

a. Parkeerterrein:

Het gebruik van het parkeerterrein lijkt redelijk goed te gaan. Ook de “Firma van Lent spreekt de eigen mensen er op aan als zij niet op het parkeerterrein staan.
Het valt op dat bij minder mooi weer het gebruik ook minder is, helaas. Het gebruik zou nog optimaler kunnen zodat er ook parkeergelegenheid is voor bezoekers.

Door de nieuwe schoolzone gaat er een aantal parkeerplekken verdwijnen. Bijvoorbeeld op de hoek bij de Ontmoeting: het wordt verboden er te parkeren.
Bij de JOP komt een “punaise” op de weg als waarschuwing voor de schoolzone. Ook komt er een parkeerverbod in de Leidsemeerstraat omhoog naar de Huigsloterdijk”.
Vanuit de zaal komt de vraag of er ook een parkeerverbod aan de andere zijde van de Hoofdvaart komt, bij de heer Pronk op de hoek.
Er worden borden geplaatst die verwijzen naar de parkeerplaats van Van Lent.
Truus Verbaas: “Komt er eenrichtingsverkeer langs de Hoofdvaart?” Henny Looijestein??:” voor alsnog niet maar daar zullen wij op blijven doorgaan ook dit is een wens van de dorpsraad.

De bocht in de Zweilandstraat is ook gevaarlijk. Er is 2x een verboden inrijden
voor auto’s en motoren (C12bord) geplaatst en weer weggehaald. Ik ga een brief schrijven naar de gemeente of er toch niet een bord geplaatst kan worden”.
Rob Enthoven: “Ik heb te horen gekregen dat er geen officieel bezoek van de Dorpsraad aan de gemeente hierover was ingediend”.
Hannie van den Bosch: “Ik heb het uitgebreid besproken met de Dorpsraad en gezegd dat de gemeente Haarlemmermeer redenen heeft dat niet te doen”. Daarop volgt een uitgebreide discussie. Hannie van den Bosch komt hier op korte termijn op terug.

b. Plastic container:

Deze container is een goede aanwinst en wordt intensief gebruikt

c. Bezoek college:

Het bezoek is goed verlopen en er zijn meerdere punten naar voren gebracht richting het college. Het bezoek aan een bedrijf heeft helaas geen doorgang kunnen hebben omdat diverse leden van het college niet genoeg tijd hadden ondanks dat het tijdsschema niet was uitgelopen.  Jammer een gemiste kans.

d. Windturbines:

Henny Looijestein: “Het besluit van Provinciale Staten dat er geen windturbines in de Haarlemmermeer-Zuid zullen worden geplaatst is door de gemeente Haarlemmermeer aangevochten. Dat is vervolgens afgewezen. Nu is er weer een nieuw verzoek ingediend. De windturbines zijn een initiatief van een aantal bewoners en niet van “de” bewoners. Er is weer een brief gestuurd naar de Haarlemmermeer dat het niet waar is dat “de” bewoners er mee instemmen.
In het nieuwe plan is het aantal windmolens van 16 naar 10 teruggebracht en zijn zij minder hoog waarschijnlijk mede ingegeven door het nieuwe LIB (luchthaven indelingsbesluit).
De Provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat ze opnieuw moet beginnen met de MER-procedure (Milieu Effect Rapportage)”. En de gevolgen van het
nieuwe LIB moeten gaan toetsen.

e. Gymzaal:

Rob Enthoven: “Er is een grondige opknapbeurt voor de gymzaal nodig. Er staat waarschijnlijk in de notitie die opgesteld moet gaan worden door de ambtenaren, dat een multifunctionele uitbouw niet haalbaar lijkt.
De wethouder heeft vooruitlopend hierop geadviseerd om te gaan praten met bouwers om een beter inzicht in de kosten te krijgen. Te starten met het binnenhalen van geld bij sponsoren en zo, zodat we wanneer de notitie er ligt hierop kunnen reageren met onderbouwde argumenten.

3 weken geleden is een enquête huis aan huis bezorgd. De respons op deze
enquête is erg goed. T/m dinsdag a.s. kunnen formulieren ingeleverd worden.
Om geld op te halen is het plan een club van vrienden op te richten. Het zal
niet om een groot bedrag gaan. Daarvoor krijg je de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van de faciliteiten. Het is de opzet dat er in de multifunctionele
ruimte ook fitness toestellen worden opgesteld.. Tevens is het plan beroep te
doen op het bedrijfsleven waarvoor reclame-uitingen als tegenprestatie; Er zijn ook contacten gelegd met externe sponsors.

Ook voor “Bewegen voor 55+” lijken er mogelijkheden voor subsidie te zijn.
De commissie is met Kaag en Braassem en goede doelen in gesprek.

Wanneer vindt uiteindelijk besluitvorming plaats? Er is geen tijdspad afgesproken”.

Hannie van den Bosch: “het advies ligt klaar. Invloed van de enquête moet politiek bepaald worden. Volgens Hannie staat in het advies het eigendom niet wordt overdragen aan de stichting, maar wel het beheer. Daarna 2 jaar kijken hoe het zich ontwikkelt voordat er sprake is van eigendom overdracht.

f. Deltaplan bereikbaarheid:

Ringdijk. Aanwonenden willen dat hun wensen gehoord worden. De chicanes zijn bedoeld voor de veiligheid van de fietsers, maar zijn juist gevaarlijk voor ze.

De dorpsraden werken gezamenlijk aan een verzoek tot aanpak van de dijkinrichting op korte termijn buiten het deltaplan bereikbaarheid om.

6. Pauze

7. Kaag(eiland):

a. Camping:

Hans Doedijns: “De schoonmaakactie is een succes geweest. De plannen van
familie Van Lent voor een Tweede Thuis op de camping zijn in de koelkast gezet,
de familie wacht op een goed moment. Monique Mooijman en ik hebben contact met familie Van Lent over de camping”.

b. Omgevingsraad Schiphol:

Hans Doedijns: “Er komt een stuk van Chris Muller over de omgevingsraad in het Heen en Weer. Voor de besluitvorming van Schiphol probeert men de geluidsoverlast te objectiveren met geluidsmeetpunten o.a. op de schuur van Patrick Boer. De effecten van ultra fijnstof zal in de toekomst als punt worden meegenomen. Dit heeft de aandacht bij de politiek, de bewoners en de Dorpsraad”.

c. JOP (vervolg):

Hans Doedijns: “De JOP is niet meer. Na vernielingen is deze verdwenen”.

d. Kever eiland:

Yvonne Peters: “De provincie Zuid-Holland wil dat gemeente Kaag en Braassem
de grond van Kever eiland tegen betaling overneemt. Kaag en Braassem is in discussie hierover want die wil namelijk eerst weten of ondernemers daar iets
mee willen. In het verleden zijn er 2 ondernemers geweest die interesse hadden, maar het is toen niet doorgegaan”.

Nick Surber: “Welke plannen?” Yvonne Peters: “Iets met waterrecreatie”. 

8. Samenstelling bestuur:

Siem Visser wordt bedankt voor zijn bijdrage aan het bestuur.

Marjan Bruijn is ziek geworden en daarom als voorzitter afgetreden. Mentaal en fysiek heeft zij het momenteel zwaar en daarom is zij nu afwezig.

Hessel Feitsma wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter en wordt bij acclamatie gekozen.

9. Rondvraag en sluiting:

a. Roel Terraneo: “Ik kon het verslag van de vorige vergadering van de Dorpsraad en de agenda van de vergadering van vanavond niet vinden op de website”.
Henny Looijestein: “Het verslag staat op de website, de agenda niet”.

b. Fietspont Kaag-Oud Ade. Yvonne Peters: “Contracten over het zomerveer zijn per december 2014 afgelopen. Er is overleg met Teylingen dat die contracten
weer rondkomen”.

Wim de Man: “Graag melding op de pont, website en in het heen en weer”.

c. Oud wethouder Van Velzen: “Rondweg op de kaag moet er komen”.

“Waarom is dit weer in de fractievergadering van de VVD opgeborreld?” Yvonne Peters kan die vraag niet beantwoorden want is wethouder; Paul van Emmerik beantwoordt dit vanuit de VVD: “Zulke initiatieven gebeuren niet zonder instemming van de bewoners van Kaag en Braassem”.

d. Eric van de Wansem: “Hoe zit het met de woningen bij de HUP? De vergunning vervalt in de loop van de tijd.”
“De Haarlemmermeer staat positief tegenover woningbouw. Maar de grond is eigendom van een project ontwikkelaar en die kan alleen met plannen komen.
De plannen voor verandawoningen op het aftrapveldje is vergunning technisch niet klaar”. 

e. Truus Verbaas: “Hoe gaat het pinnen bij Van de Wansem? Eric van de Wansem: “Het pinnen gaat goed”.

f. Rea Joosten: “Betonnen stootbalken bij Kaagbrug i.v.m. strooiwagen. Deze zijn weggehaald en daarvoor in de plaats zijn plastic stukken geplaatst”.
Hannie van den Bosch denkt dat die van Rijkswaterstaat zijn.

g. Truus Verbaas stelt voor een bloemetje bij Marjan Bruijn te laten bezorgen namens de vergadering.

h. Als nieuw lid voor de kascommissie meldt zich Rea Joosten.

i. Hanny van den Bosch verzoekt de nieuwe voorzitter Hessel Feitsma en Henny Looijestein op korte termijn te komen praten.

j. Annemiek:“Het hekje is weggehaald bij de kinderspeelplaats, waardoor
kinderen te gemakkelijk onverwacht de weg oplopen”. Waarom is het weg en wanneer komt het terug?
De dorpsraad gaat hierop actie ondernemen richting de gemeente.

De voorzitter sluit de vergadering.

 Heen en Weer januari

Lijn690

Heen en weer Februari

Lijn690

Heen en Weer maart

Lijn690

Heen en Weer april

Lijn690

Heen en Weer mei

Lijn690

Heen en Weer juni

Lijn690

Heen en Weer september

Lijn690

Heen en Weer oktober

Lijn690

heen en weer november

Lijn690

Heen en Weer december

Lijn690

site actualisatie

Lijn690

verslag vergadering

Lijn690